Regulamin korzystania z serwisu internetowego lexmotion.eu

§1

Określenia i definicje: 

 1. Lexmotion – Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Nowotyńska, opisana w §2 ust. 1 Regulaminu
 2. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu
 3. Serwis – serwis lexmotion.eu
 4. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Lexmotion
 5. Ankieta – ankieta – „Polish citizenship, Polish passport, life, work and business in Poland” udostępniona pod domeną https://www.lexmotion.eu/get-started/
 6. Kartoteka Klienta - część Serwisu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych Użytkownika oraz innych danych w Serwisie, a także korzystanie z płatnych Usług
 7. Oferta - oferta świadczenia usług przez Lexmotion
 8. Regulamin – niniejszy regulamin. 

§2

 1. Właścicielem Serwisu jest Małgorzata Nowotyńska zamieszkała w Krakowie, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr/Kr 2507, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Lexmotion Kancelaria Radcy Prawnego Małogorzata Nowotyńska, działającą pod adresem plac Lasoty 3/1b, 30-539 Kraków, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6751317344, REGON 123136490
 2. Niniejszy Regulamin określa podstawowe warunki dostępu do Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie podlegają stosownym przepisom prawa polskiego.

§3

Dokonując wypełnienia oraz przesłania Ankiety dostępnej w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

§4

 1. Podczas wypełniania Ankiety w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) adres poczty elektronicznej
  d) obywatelstwo
 2. Podanie ww. danych przez Użytkownika prowadzi do bezpłatnego przygotowania oferty świadczenia Usług.
 3. Poprzez wypełnienie Ankiety Użytkownik wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lexmotion w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług,
  b) przetwarzanie swoich danych osobowych w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników,
  c) założenie kartoteki Klienta – utworzenie rekordu zawierającego dane osobowe, adresowe i korespondencyjne, które przekazuje Lexmotion Klient, korzystający z jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej przez Lexmotion.
 4. Lexmotion jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przy wykonywaniu Usług. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 3 jedynie przez Lexmotion i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§5

 1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Lexmotion następujących danych technicznych i technologicznych:
  a) adres IP,
  b) wywołany adres internetowy (url),
  c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, niezbędnych dla prawidłowego świadczenia Usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§6

 1. W celu przygotowania Oferty, Użytkownik powinien wypełnić ankietę na stronie Serwisu. 
 2. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza Ankiety oznaczone jako obowiązkowe. 
 3. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika wypełniającego formularz i być zgodne z prawdą.
 4. Wypełnienie formularza i jego akceptacja przez Użytkownika powoduje zapisanie danych zawartych w formularzu w bazie danych Serwisu.
 5. Na podany w formularzu adres e-mailowy Lexmotion prześle informacje, dotyczące możliwości dalszej współpracy.

§7

 1. Prawa autorskie do wszystkich dostępnych w Serwisie treści (utworów) należą do Lexmotion. 
 2. Prawa autorskie do wszelkich utworów udostępnianych w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zmianami). 
 3. Żaden z utworów znajdujący się w Serwisie nie może być bez pisemnej zgody Lexmotion ani powielany ani rozpowszechniany, czy to w całości, czy też w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem. Każde użycie lub wykorzystanie utworów bez zgody Lexmotion stanowi naruszenie prawa może i być ścigane na drodze sądowej. 

§8

 1. Lexmotion nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu.
 2. Lexmotion zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 3. Lexmotion może w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia zawiesić funkcjonowanie Serwisu bądź jego części.
 4. Lexmotion nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami udostępnianych w ramach Usług wzorów dokumentów.

§9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres welcome@lexmotion.eu
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni roboczych liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.
 3. Odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie wysłana do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mailowy, z którego wysłano reklamację lub adres e-mailowy Użytkownika podany przy wypełnianiu Ankiety. 
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację odpowiedzi Lexmotion, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. 

§10

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu. 
 2. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie. 
 3. Wszelkie spory prawne związane z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.